CARROUSSEL 70X140 Z CCTV CARROUSSEL 70X140 Z alarm CARROUSSEL 70X140 Z toegang CARROUSSEL 70X140 Z service CARROUSSEL 70X140 Z cases  pand 290
 

Algemene Voorwaarden

Onze ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN kunt u ook hier downloaden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van SecuSystems BV zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van SecuSystems BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door SecuSystems BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten                                                                                           

2.1 Alle aanbiedingen van SecuSystems BV zijn vrijblijvend en wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Alle aanbiedingen zijn geldig zo lang de voorraad strekt.

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door SecuSystems BV. Wij zijn gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, delen wij u dit mee binnen tien dagen na ontvangst van de bestelling.

2.4 Bestellingen (schriftelijk, mondeling of per e-mail) gedaan bij SecuSystems BV zijn bindend en kunnen alleen in overleg met SecuSystems BV gewijzigd of ontbonden worden.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's en exclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden contant bij levering of per bank vooraf zonder extra korting of compensatie. Betalingen op factuur alleen in overleg met SecuSystems BV. Facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum betaald te worden, indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden per rembours, per PIN of storting via bank. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van SecuSystems BV.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van één procent per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag.

3.5 Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door SecuSystems BV bent u een bedrag van 11 (elf) Euro aan administratiekosten verschuldigd en indien SecuSystems BV haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke vijftien procent van het openstaande bedrag zijn met een minimum van vijfendertig euro, onverminderd de bevoegdheid van SecuSystems BV om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.6 Indien u met enige betaling in gebreke bent, zijn wij gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door ons. Aan deze annulering zijn voor u geen kosten verbonden.

Artikel 4. Levering en verzendkosten

4.1 De door ons opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 Indien de producten bij SecuSystems BV worden opgehaald worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Indien de producten bezorgd moeten worden en de waarde van de bestelling kleiner dan zeshonderd Euro is, worden vijftien Euro verzendkosten in rekening gebracht. Bestellingen boven de zeshonderd Euro worden franco huis geleverd. Bij levering onder rembours worden, ook bij bestellingen boven de zeshonderd Euro, extra transportkosten in rekening gebracht. Deze extra kosten zijn één procent van het totale orderbedrag inclusief BTW, met een minimum van 15 Euro.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan SecuSystems BV verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door SecuSystems BV geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 SecuSystems BV garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft SecuSystems BV de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen tien dagen na aflevering aan SecuSystems BV te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product en het product zelf onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Overige annuleringskosten worden niet gerekend.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en SecuSystems BV , dan wel tussen SecuSystems BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en SecuSystems BV, is SecuSystems BV niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van SecuSystems BV.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft SecuSystems BV in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat SecuSystems BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan SecuSystems BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Klachtenprocedure

10.1 Alle medewerkers van SecuSystems BV doen hun uiterste best om u, persoonlijk en producttechnisch, zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch gaat het niet altijd zoals u verwacht en kunnen er klachten ontstaan. Het beste is om deze klachten rechtstreeks met de betrokken medewerker te bespreken. Maar als dat niet kan of niet lukt bestaat voor u (of voor anderen namens u) de mogelijkheid een klacht in te dienen bij SecuSystems BV.

10.2 U dient uw klacht schriftelijk in te dienen. Telefonische aanmelding van een klacht is alleen mogelijk als de afhandeling met spoed moet gebeuren.

10.3 Binnen één week ontvangt u een bevestiging van ontvangst. SecuSystems BV stelt een onderzoek in naar uw klacht en streeft naar een antwoord dat zowel voor u als voor de betrokken medewerker(s) acceptabel is. Binnen één week na de ontvangstbevestiging krijgt u van SecuSystems BV antwoord op uw klacht.

10.4 SecuSystems BV heeft bij afhandeling van klachten een geheimhoudingsplicht.

10.5 Bij de afhandeling van uw klacht kunt u zich altijd laten helpen door een familielid of een advocaat. De eventuele kosten van die bijstand zijn voor uw rekening; de klachtenafhandeling zelf is kosteloos.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan SecuSystems BV schriftelijk opgave doet van een adres, is SecuSystems BV gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan SecuSystems BV schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door SecuSystems BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat SecuSystems BV deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met SecuSystems BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door SecuSystems BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 SecuSystems BV is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Info & Route

Secusystems B,V.
De Corridor 9
3621 ZA Breukelen

T +31 (0)346-261206
E nl.info.secusystems@cennox.com 

ING Bank
IBAN :NL 38 INGB0674570219
BIC  : INGBNL2A
KvK  :30235318

 

Adres
De Corridor 9
3621 ZA Breukelen
Nederland

 

Vacatures
Er zijn nu geen vacatures

Nieuws
Nieuwsfeiten
Links

 

© 2019 Secusystems - All Rights Reserved

Please publish modules in offcanvas position.